Ikona sv. Františka

Možno pre niektorých prekvapenie. Západný svätec v ikone? Občas sme v pokušení a možno si to ani neuvedomujeme , že sa chováme ako manželia po rozvode. To je moje (západniara)a tam toho si privlastnil (Východ).Ikona, ako svedok a dar ešte nerozdelenej Cirkvi nám dnes kladie pred oči neporušiteľnú jednotu, ktorá vládne v oslávenej Cirkvi zjednotenej okolo Krista. Keď je reč o sv. Františkovi nemôžem nespomenúť jeho osobný vzťah k ikone ukrižovaného Krista zo Svätého  Damiána, ktorú namaľoval sýrsky mních asi v XII. storočí. Môžme pozorovať ako prirodzene príjma František tento ikonografický prejav. Naše západné maľby smerujú k tomu, aby sa páčili oku, ich posolstvo je však obmedzené. Ikona je zameraná na odhalenie hlbokého tajomstva bytosti. Niekedy to však robí aj na ujmu anatomickej vernosti. Napríklad ,aby ikonopisec vyjadril mohutnú silu, s akou Ježiš vdychuje Ducha apoštolom, dá Ježišovmu krku neprirodzene veľké rozmery .Estetickú krásu obetuje v prospech duchovného posolstva . Ešte mladý František modliac sa pred Ukrižovaným, počuje ako mu hovorí Pán: „František, choď a oprav môj dom, ktorý ako vidíš, sa rúca „ (2 Cel-10) František vzal túto vyzvú doslovne a začal opravovať kaplnku, v ktorej sa modlil. Čo to znamená opraviť spadnuté múry ak nie prikladať skalu ku skale?  Na koľko skál sa rozbila jednota Cirkvi? Čím budú držať znovu po kope jednotlivé kamene? Sv.František vo svojej jednoduchosti našiel správnu odpoveď, ktorá nebola ukrytá v teologických dišputách , ale v láske. Láska je tým pojivom ktoré ľudí spája aj dnes v mnohých rodinách, krajinách i v samotnej Cirkvi. Možno sme ani my neporozumeli hneď Kristovej výzve , obnoviť Jeho dom a podobne ako František obzeráme sa po viditeľných prostriedkoch, zatiaľ čo tajomstvo jednoty drieme hlboko v naších srdciach. Sme pozvaný všetci s nezahalenou tvárou odrážať v sebe ako v zrkadle slávu Pánovu a pretvárať sa v ten istý obraz ,zo slávy do slávy, akoby účinkom Pánovho Ducha (2kor 3,18).Práve toto robil sv. František. Nechal sa premieňať mocou Božieho Ducha .Sv. Bonaventúra vo svojej legende minor spomína ako sv. František nosil na svojom tele obraz Ukrižovaného, ktorý nevytesala umelcova ruka do kameňa či dreva ,ale prst živého Boha." Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú „ (Ž127,l).Stigmy na svätcovom tele neboli len lacnou dekoráciou , tak ako ani zjavenie ktoré ikona sprostredkuje, nie je len pre potešenie očí, ale účasťou na Božom živote. Všetko čo obklopuje svätých na ikonách je podrobené spolu s nimi určitému rytmickému poriadku v ktorom všetko odzrkadľuje Božiu prítomnosť a približuje nás k Bohu. Zem, rastlinný ako aj živočíšny svet sa v ikonách nezobrazujú preto aby náš pohľad upriamili na prírodu podliehajúcej skaze, ale aby poukázali na účasť tohoto sveta v posvätení človeka. Účasť prírody na posvätení človeka môžme pozorovať nie len v živote sv. Františka ,ale u mnohých ďalších svätých. Epifanij, učeník a životopisec prepodobného Sergeja Radonežského hovoriac o vzťahu divokých zvierat ku svätým poznamenáva: "Nedivme sa! Keď v niektorom človeku žije Duch sväty, vtedy mu je všetko podrobené ako kedysi pôvodne Adamovi ešte pred prestúpením Božieho prikázania." Na našej ikone nie je svätec zobrazený so žiadnym  roztomilým zvieratkom, tak ako ho často podávajú mnohé sväté obrázky, ale je ponorený do zeleného pozadia, ktoré vo východnej liturgii symbolizuje Ducha svätého. Práve vďaka prítomnosti Ducha svätého mnohé ovečky, ryby, zajace či vtáky zotrvávali v jeho prítomnosti , tušiac prítomnosť Božieho kráľovstva. Ikona je písaná ,často lakonickým jazykom. Je to vďaka „pôstu očí" ako aj pre jej poslanie, ktorím je ,preniesť náš pohľad zo sveta viditeľného ,do sveta neviditeľného (2kor 4,18). Ikona by sa mala vyhýbať ornamentom ako aj veľkým podrobnostiam a detailom. Náš pohľad nesmie zaťažovať prepracovaná drapéria .Dobrá ikona, ktorá zjavuje Božie kráľovstvo je chudobná ako sv.František. "Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské !"(Mat 5,3) Vo Františkovej ľavej ruke je otvorené evanjelium zo slovami určenými každému z nás: "Kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje srdce"(Mat 6,21).Citát písaný v ruskom jazyku s iniciálami svätca v latinčine nás privádza k dlhoočakávanej jednote medzi Východom a Západom, za ktorú sa svätý František s pozdvihnutou pravou rukou modlí. Františkov poklad bol ukrytý v chudobnom človekovi, v ktorom videl ako v zrkadle, obraz Krista. Úcta k jeho ikone, ale i úcta k ikonám vo všeobecnosti, by nás mala privádzať k tomuto pravému pokladu, ktorý je všade vôkol nás. Nech je nám ikona sv. Františka pripomienkou Krista, ktorý sa z lásky k nám stal chudobným, a ktorý nám dnes vraví ako svojím učeníkom" Veru hovorím vám , čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."(Mat 25,40).