INICIÁLY V IKONÁCH     

  

Bez písomného uvedenia mena zobrazeného svätca, alebo daného sviatku nieje ikona považovaná za dokončenú. Slová v ikone sú vždy jej integrujúcou súčasťou.Toto chápanie pochádza z orientálnej tradície, kde písané slovo tvorilo vždy podstatnú časť jazyka obrazu. Tieto nápisy podľa pôvodu danej ikony môžu byť napísané po grécky, latinsky ,alebo v staroslovanskom jazyku - Cyrilike. Tieto jazyky sú nie náhodou liturgické Je to preto , aby sa zdôraznilo pevné prepojenie medzi ikonami a samotnou liturgiou. Ikony v chráme neplnia funkciu dekorácie , ani nie sú iba akýmsi doplnkom , ale práve naopak sú neoddeliteľnou súčasťou liturgie. Často sa na ikonách objavujú časti liturgických modlitieb, svätých hymnov, ktoré veriacemu jasne deklarujú túto jej prepojenosť s liturgiou, ktorá je prameňom Božieho požehnania a mnohých milostí.