Aktuálny cenník ikonopiseckej dielne Archanjela Rafaela

 

Ceny naších ikon závisia od troch činiteľov.

1. Veľkosti
2. Zložitosti daného námetu (napr.viac postáv)
3. Množstva zlatenia (môže byť pozlatená svätožiara ale aj celé pozadie).

Uvedené ceny predstavujú ikony bez zlateného pozadia (len svätožiara) a jednoduchých námetov ( napr. Jedna postava svätca).

16 x 20 cm ............ 150,- €
25 x 30 cm ............ 290,- €
35 x 40 cm ............ 350,- €
40 x 60 cm ............ 600,- €

Kríže 72 x 40 cm ... 500,- €

Samozrejme pripravujeme na požiadanie všetky veľkosti ikon, od 16 x 20 cm až po formáty v nadživotnej veľkosti. Čas na prípravu tej ktorej zákazky je individuálny v závislosti od termínov ostatných objednávok. Aj preto doporučujeme ohlásiť objednávku vzhľadom na lepšiu koordináciu práce s dostatočným časovým predstihom.Termíny ukončenia zakázok sa sa snažíme usporiadať tak aby sme vedeli vyhovieť časovej tiesni každého záujemcu.


Pri objednávke je dôležité uviesť (ak poznáte názov ikony, alebo aspoň jej popis).
Veľkosť ikony , a požadovaný tvar.
Množstvo zlatenia
Pri farebnom pozadí preferovaný odtieň, či farbu.
Termín dokončenia ikony


Použité materiály a symbolika
Ikony písané v našej ikonopiseckej dielni sú pripravované podľa kánonu a tradície Cirkvi. Symbolika ikony je veľmi bohatá nie len vo farbách a líniách, ale aj v materiáloch z ktorých sa pripravuje. Pretože je nedeliteľnou súčasťou liturgie a bohoslužobným predmetom, je zhotovená z tých najlepších prírodných materiálov, aby tak človek spolu s nimi mohol vzdávať chválu spoločnému Stvoriteľovi.
Podľa sv. Maxima vyznavača je svet jeden veľký kozmický chrám , v ktorom človek je kňazom. Ikona sa tak stáva akýmsi mikrochrámom spájajúcim rozličné zložky viditeľného sveta.
Drevená doska a ľanové plátno ––––symbolicky reprezentujú – Rastlinnú ríšu.
Pigmenty a krieda –––––––––––––––symbolicky reprezentujú - Minerálnu ríšu.
Vaječné žltko a želatina ––––––––––- symbolicky reprezentujú - Živočíšnu ríšu.

Technika vaječnej tempery
Vaječný žĺtok riedený vodou bol dobrým pojivom farieb už od pradávna. Aj keď v 15 – tom storočí začal byť postupne nahradzovaný olejom, v niektotých krajinách ako napr. v Grécku a Rusku tradícia žltkovej tempery pokračovala ďalej. Veľkú prednosť tejto maliarskej techniky dokazujú zachovalé diela starých majstrov, ktoré si do dnešných čias zachovali svoju sviežosť a nemennosť farebných tónov. Farby na ikonách starých 500 – 600 rokov sú dodnes po očistení od stmavnutých lakov veľmi krásne.


Current price list of the Icon-Writing Workshop of Archangel Raphael.

 

The prices of our icons depend on three factors:

1. Size of the icon
2. Complexion of the subject (e.g. more figures)
3. The amount of gilding (the halo can be gilded as well as the whole background)

16 x 20 cm ............ 120,- €
25 x 30 cm ............ 250,- €
35 x 40 cm ............ 290,- €
40 x 60 cm ............ 500,- €

Crosses 72 x 40 cm ... 400,- €

Of course, on request we prepare icons of all sizes, from 16 x 20 cm to larger-than-life formats. The time of preparation of an order is individual depending on the time of finishing of the other orders. Therefore we recommend to announce an order well ahead of time to ensure a better work coordination. We try to arrange the dates of orders´ finishing in the way so we can satisfy every client´s time constraints.


When placing an order it is important to indicate (if you know, the icon´s name, or, at least, its description):

Icon´s size and the requested shape.

Amount of gilding.

In a coloured background your preferred hue or colour.

Date of icon´s finishing.

 

Used materials and symbolics

The icons written at our icon-writing workshop are prepared according to the canon and tradition of the Church. The icon´s symbolics is very rich not only in colours and lines, but also in materials from which it is prepared. Because it is an inseparable part and object of the divine liturgy, it is made of the best natural materials so the man can together with them give praise to the common Creator.

According to the St Maxim the Confessor the world is one big cosmic temple in which the man is a priest. The icon becomes a certain micro-temple binding various components of the visible world.

Wooden board and flax linen --------------- symbolically represent ---- The world of plants.

Pigments and chalk -------------------------- symbolically represent ----- The world of minerals.

Egg yellow and jelly ------------------------- symbolically represent ----- The world of animals.

 

Technique of egg tempera

Egg yellow diluted by water has been a good binder of colours since old times. Although in the 15th century it began to be replaced by oil, in some countries such as Greece and Russia the tradition of egg yellow´s tempera continued further on. A big advantage of this technique is proven by preserved masterpieces of old artists which have kept their freshness and constancy of colour tones until our times. The colours on icons old 500 – 600 years are after the cleaning of dark varnishes really beatiful.